Dydd Mawrth 31 Hydref 2023

Partneriaeth Pensiwn Cymru yn buddsoddi yn natblygiad Parciau Ynni gwynt ar y tir yng Nghymru

Bydd Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn buddsoddi tua £68m i ddatblygu Parciau Ynni gwynt ar y tir yng Nghymru, gan ddarparu buddsoddiadau moesegol, a chyfrannu at lesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru - yn ogystal â chyrraedd targedau Llywodraeth Cymru ar berchnogaeth leol a chydberchnogaeth ar brosiectau ynni adnewyddadwy.

Bydd y prosiect hwn yn helpu i ddarparu ynni gwyrdd glân i bobl Cymru a thu hwnt, gan fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y genhedlaeth hon ac yn helpu i greu byd gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Bydd y buddsoddiad hwn yn cyfrannu at dargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer trydan i fod yn 100% adnewyddadwy erbyn 2035 ac yn cyfrannu at dargedau ar gyfer 1GW o drydan adnewyddadwy a chapasiti gwres i fod yn eiddo lleol erbyn 2030.

Ar ol eu gweithredu, mae disgwyl i'r Parciau Ynni ddarparu tua £800m o Gyllid Budd Cymunedol i'r cymunedau sy'n byw agosaf at y prosiectau a byddant yn cynhyrchu digon o drydan glân, gwyrdd i wrthbwyso mwy na 2.6 miliwn tunnell o allyriadau CO2 y flwyddyn - sy'n cyfateb i oddeutu 7% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru.

Yn ôl