Dydd Gwener 23 Chwefror 2024

Llofnodwr Cod Stiwardiaeth y DU

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn parhau i fod yn un o lofnodwyr Cod Stiwardiaeth y DU.

https://www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code/uk-stewardship-code-signatories

Mae Cod Stiwardiaeth y DU 2020 yn gosod safonau uchel ar gyfer stiwardiaeth ac mae Partneriaeth Pensiwn Cymru yn ceisio cyrraedd y safonau hyn drwy ei hagwedd at fuddsoddi cyfrifol. Rydym yn falch iawn, felly, ein bod wedi cadw ein statws llofnodwr ar gyfer 2023.

Roedd datblygu Is-Gronfeydd newydd yn ganolbwynt allweddol i'n gwaith dros y flwyddyn, gan gynnwys ein His-gronfa Ecwiti Gweithredol Cynaliadwy, a lansiwyd yn mis Gorffennaf 2023. Gwnaethon hefyd ehangu ein hystod o gronfeydd trwy benodi Dyrannwyr Marchnadoedd Preifat ar draws dyledion preifat, seilwaith a dosbarthiadau asedau ecwiti preifat, ac roeddem hefyd yn falch o ymestyn ein troshaen carbon isel i'n His-gronfa Cyfleoedd y DU.

Mae stiwardiaeth dros ein hasedau hefyd yn hollbwysig, gan weithio'n agos gyda Robeco a Russell Investments i sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed. Ar ein rhan, roedd Robeco wedi pleidleisio ar dros 15,000 o benderfyniadau ac wedi cynnal dros 200 o ymgysylltiadau corfforaethol ar draws 20 thema wahanol. Er mwyn hwyluso ein stiwardiaeth, rydym wedi datblygu Fframwaith Stiwardiaeth wedi'i ddiweddaru, sy'n rhoi ffocws ychwanegol ar y themâu a'r pynciau sydd o ddiddordeb i'n haelodau.

Er ein bod yn falch o'n cynnydd eleni, rydym yn cydnabod bod llawer mwy i'w wneud o hyd. Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym wedi symud ymlaen â'r gwaith ar strategaeth uwchgyfeirio, ystyried ymhellach sut y gallwn ddatblygu stiwardiaeth yn well o fewn ein dyraniadau goddefol a diweddaru ein polisi benthyca stoc i sicrhau ein bod yn pleidleisio ar ein holl gyfranddaliadau. Gwnaethom hefyd gwblhau ein Hadroddiad Hinsawdd Cymru Gyfan cyntaf, yr ydym yn disgwyl ei gyhoeddi cyn bo hir.

Rydym yn dal i fod yn falch o'n hunaniaeth fel cronfa, lle byddwn yn parhau i ddatblygu ar y cyd â phob un o'r wyth Awdurdod Cyfansoddol yng Nghymru - ac aelodau eu cynlluniau pensiwn - i fod yn stiwardiaid effeithiol o'u hasedau.

 

Yn ôl