Skip to main content

Amdanom Ni

Sefydlwyd Partneriaeth Pensiwn Cymru (WWP) yn 2017. Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru yn gyfuniad o wyth cronfa Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Awdurdodau Cyfansoddol) ledled Cymru ac mae'n un o wyth cronfa genedlaethol ar gyfer Pensiwn Llywodraeth Leol.

Mae gennym hanes hir o gydweithredu llwyddiannus, gan gynnwys enghreifftiau sydd dyddio o'r cyfnod cyn cynllun cyfuno'r Llywodraeth. Rydym yn falch o'n hunaniaeth unigryw fel Cronfa – mae ein Hawdurdodau Cyfansoddol yn cynrychioli ac yn cynnwys Cymru gyfan. Mae bod yn atebol yn ddemocrataidd yn golygu ein bod yn darparu'r gorau o ran llywodraethu cadarn a thryloywder yn y sector cyhoeddus.

Mae ein model gweithredu wedi'i gynllunio i fod yn hyblyg a sicrhau gwerth am arian. Rydym wedi penodi Gweithredwr allanol ac yn defnyddio ymgynghorwyr allanol er mwyn sicrhau'r arbenigwyr gorau i gefnogi'r modd y mae'r Gronfa'n cael ei chynnal. Waystone Management (UK) Limited yw'r Gweithredwr ac mae wedi ymuno â Russell Investments i reoli buddsoddiadau a helpu i leihau costau rheoli buddsoddi ar gyfer yr holl Awdurdodau Cyfansoddol.

Mae gennym weledigaeth glir ac rydym yn rheoli ein gwaith i sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion.

 

Newyddion Diweddaraf

Dydd Gwener 23 Chwefror 2024

Llofnodwr Cod Stiwardiaeth y DU

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn parhau i fod yn un o lofnodwyr Cod Stiwardiaeth y DU.

https://www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code/uk-stewardship-code-signatories

Mae Cod Stiwardiaeth y DU 2020 yn gosod safonau uchel ar gyfer stiwardiaeth ac mae Partneriaeth Pensiwn Cymru yn ceisio cyrraedd y safonau hyn drwy ei hagwedd at fuddsoddi cyfrifol. Rydym yn falch iawn, felly, ein bod wedi cadw ein statws llofnodwr ar gyfer 2023.

Roedd datblygu Is-Gronfeydd newydd yn ganolbwynt allweddol i'n gwaith dros y flwyddyn, gan gynnwys ein His-gronfa Ecwiti Gweithredol Cynaliadwy, a lansiwyd yn mis Gorffennaf 2023. Gwnaethon hefyd ehangu ein hystod o gronfeydd trwy benodi Dyrannwyr Marchnadoedd Preifat ar draws dyledion preifat, seilwaith a dosbarthiadau asedau ecwiti preifat, ac roeddem hefyd yn falch o ymestyn ein troshaen carbon isel i'n His-gronfa Cyfleoedd y DU.

Mae stiwardiaeth dros ein hasedau hefyd yn hollbwysig, gan weithio'n agos gyda Robeco a Russell Investments i sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed. Ar ein rhan, roedd Robeco wedi pleidleisio ar dros 15,000 o benderfyniadau ac wedi cynnal dros 200 o ymgysylltiadau corfforaethol ar draws 20 thema wahanol. Er mwyn hwyluso ein stiwardiaeth, rydym wedi datblygu Fframwaith Stiwardiaeth wedi'i ddiweddaru, sy'n rhoi ffocws ychwanegol ar y themâu a'r pynciau sydd o ddiddordeb i'n haelodau.

Er ein bod yn falch o'n cynnydd eleni, rydym yn cydnabod bod llawer mwy i'w wneud o hyd. Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym wedi symud ymlaen â'r gwaith ar strategaeth uwchgyfeirio, ystyried ymhellach sut y gallwn ddatblygu stiwardiaeth yn well o fewn ein dyraniadau goddefol a diweddaru ein polisi benthyca stoc i sicrhau ein bod yn pleidleisio ar ein holl gyfranddaliadau. Gwnaethom hefyd gwblhau ein Hadroddiad Hinsawdd Cymru Gyfan cyntaf, yr ydym yn disgwyl ei gyhoeddi cyn bo hir.

Rydym yn dal i fod yn falch o'n hunaniaeth fel cronfa, lle byddwn yn parhau i ddatblygu ar y cyd â phob un o'r wyth Awdurdod Cyfansoddol yng Nghymru - ac aelodau eu cynlluniau pensiwn - i fod yn stiwardiaid effeithiol o'u hasedau.

 

Darllen Fwy
Dydd Mawrth 31 Hydref 2023

Partneriaeth Pensiwn Cymru yn buddsoddi yn natblygiad Parciau Ynni gwynt ar y tir yng Nghymru

Bydd Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn buddsoddi tua £68m i ddatblygu Parciau Ynni gwynt ar y tir yng Nghymru, gan ddarparu buddsoddiadau moesegol, a chyfrannu at lesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru - yn ogystal â chyrraedd targedau Llywodraeth Cymru ar berchnogaeth leol a chydberchnogaeth ar brosiectau ynni adnewyddadwy.

Bydd y prosiect hwn yn helpu i ddarparu ynni gwyrdd glân i bobl Cymru a thu hwnt, gan fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y genhedlaeth hon ac yn helpu i greu byd gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Bydd y buddsoddiad hwn yn cyfrannu at dargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer trydan i fod yn 100% adnewyddadwy erbyn 2035 ac yn cyfrannu at dargedau ar gyfer 1GW o drydan adnewyddadwy a chapasiti gwres i fod yn eiddo lleol erbyn 2030.

Ar ol eu gweithredu, mae disgwyl i'r Parciau Ynni ddarparu tua £800m o Gyllid Budd Cymunedol i'r cymunedau sy'n byw agosaf at y prosiectau a byddant yn cynhyrchu digon o drydan glân, gwyrdd i wrthbwyso mwy na 2.6 miliwn tunnell o allyriadau CO2 y flwyddyn - sy'n cyfateb i oddeutu 7% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru.

Darllen Fwy

Awdurdodau Cyfansoddol

Partneriaid